Aile Hekimliği Sınıflandırılması

 Aile Hekimliği Sınıflandırılması-aile hekiminin hizmet verdiği sağlık merkezinin sınıflandırılarak 0-4 yaş grubu çocuk, 65 yaş ve üstü yaşlı ile gebe kadınların daha fazla hizmet aldığı hekimin daha yüksek maaş almasını amaçlayan bir sistemdir. Sağlık bakanlığı son olarak konu ile ilgili aşağıdaki yazıyı yayımlamıştır;

T.C.  SAĞLIK BAKANLIĞI

Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü

Sayı : B.10.0.THG.0.07.00.01/ 4905 01/02/2011

Konu : Aile Hekimliği Birimlerinin

Sınıflandırılması Hk.

24.12.2010 tarihli ve 2010/1237 No’lu Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 30.12.2010 tarihli ve 27801 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Personele Yapılacak Ödemeler İle Sözleşme Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik” 01.01.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır.

Mezkûr Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi uyarınca aile sağlığı merkezi giderlerinin ödenmesi amacıyla Aile Sağlığı Merkezlerinin sınıflandırılmasına yönelik olarak işlem yapılacaktır.

Genel Müdürlüğümüzün 19.01.2011 tarih 2011/3 numaralı genelgesine göre Aile Sağlığı Merkezi giderlerinin ödenmesine yönelik “Aile Sağlığı Merkezi/Birimleri Gruplandırma Kriterlerine İlişkin Rehber” in değerlendirilmesi İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri tarafından yapılacaktır

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığının, 24.01.2011 tarih 1138 sayılı yazısında belirtildiği üzere, Aile Sağlığı Merkezlerinin sınıflandırılması maksadı ile “İKYS / Maaş Tahakkuk/ Yazılım Uyarlama / AHB Grup Tanımlama Formu” hazırlanmış olup bu form “İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri” tarafından doldurulacaktır. Bu itibarla, İl Performans ve Kalite Koordinatörlükleri, İl Sağlık Müdürlüğü Bilgi İşlem ve İstatistik Şube Müdürlüklerinden yetki aldıktan sonra yapılacak olan değerlendirmeleri sisteme gireceklerdir.

İl Performans ve Kalite Koordinatörlüklerinin; ildeki kurum ve kuruluşların Hizmet Kalite Standartları, Özel Hastaneler Hizmet Kalite Standartları, 112 Hizmet Kalite Standartları, Ağız ve Diş Sağlığı Hizmet Kalite Standartları ve Aile Sağlığı Merkezi Gruplandırma çalışmalarını yapmak; kurum ve kuruluşların kalite yönetimi uygulamalarının izlemek, değerlendirilmesi ve koordinasyonu görevini yürütmek; kurum ve kuruluşlardan gelen formları incelemek, değerlendirmek ve Bakanlığa göndermek; tüm kurum ve kuruluşların değerlendirme verilerini Kurumsal Performans ve Kalite Web Sistemine girmek; kurum ve kuruluşların performansa dayalı ek ödeme uygulamalarını takip etmek, memnuniyet anket çalışmalarını koordine etmek, gerektiğinde anketleri yapmak veya yaptırmak gibi iş ve işlemlerden kaynaklı yoğun bir işyükü bulunmaktadır.

Bu itibarla, İl Performans ve Kalite Koordinatörlüklerinin, Aile Sağlığı Merkezi Gruplandırma çalışmalarını daha sağlıklı bir şekilde yürütebilmesi için Müdürlükçe özellikle personel ihtiyacının giderilmesi, ayrıca araç-gereç ve teknik donanım açısından da desteklenmesi hususunda;

Bilgilerinizi ve gereğini rica ederim.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir