Memurlara Ödenecek Zam ve Tazminatlar

Memurlara Ödenecek Zam ve Tazminatlar bakanlar kurulu kararı ile resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi işte Resmi Gazetede yer alan duyuru;

5 Ocak 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete

Sayı : 27806

 

BAKANLAR KURULU KARARI

 

Karar Sayısı : 2011/1241

 

Ekli “Kamu Personelinin Maaşlarının Hesabına Esas Tutulan Katsayıların Yeniden Tespiti ve İlgili Mevzuatı Uyarınca İstihdam Edilen Sözleşmeli Personelin Ücretlerinin Artırılması, Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlar ile Bazı Kararlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Karar”ın yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 3/1/2011 tarihli ve 1 sayılı yazısı üzerine, 2011 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanununun 21 inci maddesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 152 ve 202 nci maddeleri, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 3 üncü maddesi ve 631 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 14 üncü maddeleri ile muhtelif statülerde sözleşmeli personel istihdamına imkân sağlayan mevzuat hükümlerine göre, Bakanlar Kurulu’nca 3/1/2011 tarihinde kararlaştırılmıştır

Abdullah GÜL  CUMHURBAŞKANI

Recep Tayyip ERDOĞAN  Başbakan

C. ÇİÇEK Devlet Bakanı B. ARINÇ Devlet Bak. ve Başb. Yrd.  A. BABACAN  Devlet Bak. ve Başb. Yrd. M. AYDIN Devlet Bak. ve Başb. Yrd.

H. YAZICI Devlet Bakanı F. N. ÖZAK Devlet Bakanı  M. Z. ÇAĞLAYAN  Devlet Bakanı F. ÇELİK Devlet Bakanı

E. BAĞIŞ  Devlet Bakanı  S. A. KAVAF Devlet Bakanı  C. YILMAZ  Devlet Bakanı S. ERGİN Adalet Bakanı

M. V. GÖNÜL Milli Savunma Bakanı  B. ATALAY İçişleri Bakanı   A. DAVUTOĞLU Dışişleri Bakanı M. ŞİMŞEK Maliye Bakanı

N. ÇUBUKÇU Milli Eğitim Bakanı  M. DEMİR  Bayındırlık ve İskân Bakan R. AKDAĞ Sağlık Bakanı  B. YILDIRIM Ulaştırma Bakanı

M. M. EKER Tarım ve Köyişleri Bakanı  Ö. DİNÇER  Çalışma ve Sos. Güv. Bakanı N. ERGÜN  Sanayi ve Ticaret Bakanı Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

E. GÜNAY  Çevre ve Orman Bakanı V. EROĞLU Çevre ve Orman Bakanı T. YILDIZ  Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı

KAMU PERSONELİNİN MAAŞLARININ HESABINA ESAS TUTULAN  KATSAYILARIN YENİDEN TESPİTİ VE İLGİLİ MEVZUATI  UYARINCA İSTİHDAM EDİLEN SÖZLEŞMELİ PERSONELİN  ÜCRETLERİNİN ARTIRILMASI, DEVLET MEMURLARINA  ÖDENECEK ZAM VE TAZMİNATLAR İLE BAZI  KARARLARDA DEĞİŞİKLİK  YAPILMASINA İLİŞKİN   KARAR

 

Katsayıların belirlenmesi

 

MADDE 1 – 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 154 üncü maddesi uyarınca aylık gösterge tablosunda yer alan rakamlar ile ek gösterge rakamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak aylık katsayısı (0,061954), memuriyet taban aylığı göstergesine uygulanacak taban aylık katsayısı (0,82656), iş güçlüğü, iş riski, temininde güçlük ve mali sorumluluk zamlarının aylık tutarlara çevrilmesinde uygulanacak yan ödeme katsayısı ise (0,019638) olarak yeniden belirlenmiştir.

 

Ücretlerin artırılması

 

MADDE 2 – 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere;

 

a) 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 3 üncü maddesinin (c) bendi uyarınca sözleşmeli olarak çalıştırılan personelin ücret tavanı, 3.252 TL’ye yükseltilmiştir.

 

b) 6/6/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar”ın 3 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan ücret tavanı, 2.884 TL’ye yükseltilmiştir.

 

c) 30/11/1984 tarihli ve 84/8813 sayılı Kararname ile yürürlüğe konulan “Başbakanlıkta Çalıştırılacak Sözleşmeli Personel Hakkında Hizmet Sözleşmesi Esasları”nın 8 inci maddesinde yer alan unvanlardan en yüksek Devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarının aylık sözleşme ücret tutarı 3.355 TL’ye yükseltilmiştir.

 

ç) 29/12/1997 tarihli ve 97/10498 sayılı Kararnamenin eki listelerdeki kurum ve kuruluşların hizmet sözleşmesi esaslarında yer alan ve 7/7/2010 tarihli ve 2010/654 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4,22 oranında artırılmıştır.

 

d) İlgili mevzuatı uyarınca vize edilmiş sözleşmeli personel pozisyonlarının, 2010/654 sayılı Kararname ile yükseltilmiş bulunan taban ve tavan ücretleri %4,22 oranında artırılmıştır.

 

e) Çeşitli statülerde 2010 yılında sözleşmeli olarak çalıştırılanlardan 2011 yılında da görevlerine devam etmeleri ilgili kamu idarelerince uygun görülenlerin, 2010/654 sayılı Kararname uyarınca belirlenmiş mevcut brüt sözleşme ücretleri %4,22 oranında artırılmıştır.

 

Devlet memurlarına ödenecek zam ve tazminatlar

 

MADDE 3 – 17/4/2006 tarihli ve 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan “Devlet Memurlarına Ödenecek Zam ve Tazminatlara İlişkin Karar” ve eki cetvellerin uygulanmasına 2011 yılında da devam olunur.

 

Aile yardımı ödeneği

 

MADDE 4 – 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 202 nci maddesinde yer alan ve eş için ödenmekte olan aile yardımı ödeneğine esas (1.500) gösterge rakamı (1.823) olarak uygulanır.

 

Ek ödeme

 

MADDE 5 – a) 7/8/2008 tarihli ve 2008/14012 sayılı “375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 3 üncü Maddesi Uyarınca Yapılacak Ek Ödemeye İlişkin Karar”ın geçici 1 inci maddesi ve bu Karara ekli “Ek Ödeme Cetveli”nde yer alan ek ödeme oranları “14” puan artırılmıştır.

 

b) 9/6/2006 tarihli ve 2006/10603 sayılı “Değişik Adlar Altında İlave Ödemesi Bulunmayan Sözleşmeli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Karar”a ekli (III) sayılı Cetvelde yer alan ek ödeme oranları “14” puan artırılmıştır.

 

Değiştirilen hükümler

 

MADDE 6 – 8/2/2002 tarihli ve 2002/3729 sayılı Kararnamenin eki Kararın 2 nci ve 3 üncü maddeleri aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

 

“Madde 2 – Kapsama dahil tüm personel için 2011 yılının birinci altı aylık dönemindeki “ortalama ücret toplamı üst sınırı” 6.073 TL olarak tespit edilmiştir.

 

Madde 3 – Mevcut karar, onay veya diğer mevzuat uyarınca kapsama dahil personele yapılmakta olan ayni ve/veya nakdi ödeme unsurlarına yeni bir unsur ilave edilmemesi ve 2 nci maddede yer alan ortalama ücret toplamı üst sınırının aşılmaması kaydıyla 2011 yılının birinci altı aylık döneminde kapsama dahil personelin mali ve sosyal hakları, kurum içi hiyerarşik yapıların gerektirdiği ölçüde ve mevzuatı dahilinde %4,22 oranına kadar yetkili organlar tarafından belirlenecek oranlarda artırılabilir.”

 

Yürürlük

 

MADDE 7 – Bu Karar, 1/1/2011 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

 

Yürütme

 

MADDE 8 – Bu Karar hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir